ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
WWW.YAYA.NL

DEFINITIES

 • 1.1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht zijnde veertien dagen gerekend na de ontvangst van het product(en);
 • 1.2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Verkoper;
 • 1.3. Dag: kalenderdag;
 • 1.4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • 1.5. Verkoper: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consument aanbiedt waarvan de identiteit is weergegeven in Artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden;
 • 1.6. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • 1.7. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden en leveringsvoorwaarden van Verkoper.

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

 • 2.1. Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YAYA Webshop B.V. gevestigd te Halfweg, Nederland, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden; Adres: Haarlemmerstraatweg 95 in (1165 MK) Halfweg; Telefoonnummer: +31 20 2050600; E-mailadres:
  service@yaya.nl
  ; Kamer van Koophandel nummer: 58122745; BTW-nummer: 8528.84.114

TOEPASSELIJKHEID

 • 3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verkoper, iedere bestelling van Consument en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Verkoper en Consument.
 • 3.2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Verkoper zijn in te zien en dat zij op verzoek van Consument zo spoedig mogelijk kosteloos zullen worden toegezonden.
 • 3.3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg aan Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs de elektronische weg of op een andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • 3.4. Consument is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen Overeenkomst tot stand komt.

AANBIEDINGEN

 • 4.1. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld en kunnen door Verkoper worden herroepen.
 • 4.2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aanbiedingen te wijzigen. • 4.3. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt of wel de looptijd die op de website staat vermeld. Bij overschrijding van de looptijd van een aanbieding, vervalt de aanbieding van rechtswege en kan Consument geen gebruik meer maken van de aanbieding. • 4.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Als Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Een kennelijke vergissing of kennelijke fouten in het aanbod, binden Verkoper niet.

BESTELLINGEN

 • 5.1. Consument kan bestellen op de manieren die worden beschreven op de website
  www.yaya.nl
  .
 • 5.2. Indien de Verkoper goede gronden heeft, is Verkoper gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • 5.3. Verkoper accepteert in ieder geval geen bestellingen wanneer Verkoper het woonadres van Consument niet kan vaststellen.
 • 5.4. Indien Verkoper een bestelling niet accepteert of indien Verkoper bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de Overeenkomst, deelt Verkoper dit uiterlijk binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling aan Consument mede.
 • 5.5. Verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 • 6.1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 5 tot stand op het moment dat de Consument een bestelling plaatst bij Verkoper op basis van het aanbod van Verkoper, waarmee het aanbod door de Consument wordt aanvaard, en Consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • 6.2. Verkoper zal de ontvangst van de bestelling langs de elektronische weg bevestigen. Zolang de ontvangst van de bestelling niet is bevestigd, kan Consument de overeenkomst ontbinden.

PRIJZEN, BETALINGEN EN VERZENDKOSTEN

 • 7.1. De op
  www.yaya.nl
  vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld of schriftelijk is overeengekomen.
 • 7.2. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan Consument vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terugbetaald.
 • 7.3. Na een bestelling ontvangt Consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
 • 7.4. Consument kan de bestelde producten voorafgaand aan de levering betalen door middel van iDEAL of creditcard. Consument heeft ook de mogelijkheid om 50% van de koopprijs vooraf te voldoen en 50% bij levering onder rembours. Hierbij moet rekening gehouden worden met bijkomende kosten.
 • 7.5. Bij betaling met creditcard behoudt Verkoper zich het recht voor om te controleren of de creditcard geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en/of de adresgegevens van Consument juist zijn. Verkoper behoudt zich het recht voor de aankoop met creditcard te weigeren.
 • 7.6. Verkoper gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling, dan wel 50% van de betaling van de koopprijs, daarvoor door haar is ontvangen.
 • 7.7. In het geval Consument de koopprijs niet tijdig heeft betaald, dan zal Verkoper een eerste kosteloze aanmaning versturen aan Consument met het verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Als deze termijn verstrijkt zonder dat Verkoper de koopprijs van Consument heeft ontvangen, zal Verkoper een tweede aanmaning versturen waarbij een bedrag van € 13,50 aan buitengerechtelijke kosten boven het openstaande bedrag in rekening zal worden gebracht. Mocht Verkoper na de tweede aanmaning nog geen betaling hebben ontvangen van Consument, dan kan Verkoper de vordering overdragen aan een derde. Indien Verkoper overgaat tot het nemen van incassomaatregelen, is Consument verplicht alle in redelijkheid gemaakte, gerechtelijke en buitengerechtelijke, (incasso)kosten aan Verkoper te vergoeden.

LEVERING EN RISICO

 • 8.1. Verkoper betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde producten.
 • 8.2. Verkoper verzendt de geaccepteerde en betaalde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst.
 • 8.3. De bestelling wordt op het door de Consument opgegeven adres afgeleverd. Verkoper streeft ernaar om orders op werkdagen binnen 48 uur (achtenveertig) nadat de bestelling is geaccepteerd en betaald te verzenden. Genoemde leveringstijden zijn echter richtlijnen en geen fatale termijnen. Verkoper is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor een afwijkende leveringstijd.
 • 8.4. In het geval de levering vertraging ondervindt, of indien een geaccepteerde en betaalde bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt Consument hiervan uiterlijk binnen veertien kalenderdagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Verkoper, indien Consument de bestelde producten reeds betaald heeft, het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na schriftelijke ontbinding, terug betalen. Consument is verplicht om de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze door Verkoper aan Consument ter beschikking worden gesteld.
 • 8.5. Consument is verplicht de producten op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat de Verkoper deze bij hem/haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem/haar volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Consument ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, waaronder de in Artikel 7.1 en 7.2 genoemde verzendkosten.
 • 8.6. Indien Consument weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de levering noodzakelijk zijn, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Consument.
 • 8.7. Indien Consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor levering, dan heeft Verkoper het recht om extra verzendkosten bij Consument in rekening te brengen.
 • 8.8. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft Consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting waarvoor Consument uit deze dan wel uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, één en ander behoudens het in Artikel 8.4 bepaalde.
 • 8.9. De levering van het gekochte geschiedt op het adres zoals door Consument bij de bestelling is opgegeven. Indien Consument niet thuis is op het moment van levering, is Verkoper gerechtigd de producten af te leveren bij de buren van Consument.
 • 8.10. Verkoper doet zijn best om de website
  www.yaya.nl
  zo up to date mogelijk te houden. Indien een product onverhoopt niet meer leverbaar is, dan neemt Verkoper binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling contact op met Consument.
 • 8.11. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij Verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

 • 9.1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van het product/de producten.
 • 9.2. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het producten/de producten en de verpakking. De Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren.
 • 9.3. Indien Consument van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient Consument het product/de producten binnen de in Artikel 9.1 genoemde termijn te retourneren onder gebruikmaking van het daarvoor meegeleverde retourformulier aan het volgend adres: YAYA Webshop B.V., Haarlemmerstraatweg 95, 1165 MK Halfweg. • 9.4. Het geretourneerde product(en) moet zich in de staat bevinden die overeenkomt met het normaal gebruik ten behoeve van het passen zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is en moet zijn voorzien van de originele etiketten en/of labels. Wanneer een product in kwaliteit achteruit is gegaan en/of de originele etiketten en/of labels zijn verwijderd, behoudt Verkoper het recht voor de koopprijs van het product alsnog in rekening te brengen dan wel niet terug te betalen.
 • 9.5. Verkoper zal binnen veertien dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen,niet gewassen, niet is gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en labels. Indien Consument gebruik maakt van de hiervoor genoemde herroepingsrecht van een volledige bestelling dan worden de kosten van een retourzending verrekend met de retourbetaling van het aankoopbedrag van de retour gezonden artikelen. De verzendkosten die door de Consument betaald zijn voor het transport van YAYA naar de Consument worden geretourneerd. Indien Consument gebruik maakt van de hiervoor genoemde herroepingsrecht van een gedeeltelijke bestelling dan worden er geen kosten van een retourzending in rekening gebracht. De verzendkosten die door de Consument betaald zijn voor het transport van YAYA naar de Consument worden niet geretourneerd. Sieraden, beachwear en lingerie worden alleen teruggenomen indien deze zich nog in de verpakking bevinden en de (hygiënische) seals niet zijn verwijderd

RECLAMES

 • 10.1. Alle zendingen worden door de Verkoper verzekerd. Indien de Consument voor het openen van het pakket met het bestelde product(en) schade constateert aan de verpakking, dient Consument direct contact met Verkoper op te nemen. Indien Consument het pakket al heeft geopend op het moment dat de Consument de schade constateert, moet Consument dit aangeven op de toegevoegde retourbon.
 • 10.2. Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Consument Verkoper daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product aan Consument, althans nadat de constatering redelijkerwijs mogelijk was,schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 • 10.3. Geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, design e.d. vormen geen grondslag voor reclames en klachten.
 • 10.4. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden heeft de verkoper de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan aan Consument te restitueren.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • 11.1. Verkoper blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • 12.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige (stilstaand of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen en overige materialen, die voortvloeien uit de website
  www.yaya.nl
  berusten bij Verkoper, haar licentiegevers, de fabrikanten van desbetreffende producten en/of derden aan wie YAYA niet gelieerd is.
 • 12.2. Consument is niet gerechtigd om (delen van) de website
  www.yaya.nl
  op enige wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. De Consument mag geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. Consument mag alleen een hyperlink naar
  www.yaya.nl
  aanbrengen indien dit gebeurt voor louter informatieve doeleinden aan Consumenten. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is strikt verboden.

DIVERSEN

 • 13.1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen Verkoper en Consument worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige rechtsverhoudingen en overeenkomsten. De administratie van Verkoper geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Consument gedane aanvragen en/of bestellingen. Consument erkent dat de elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Verkoper is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst met Consument door een enkele kennisgeving aan Consument aan een derde over te dragen. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Verkoper in strijd mochten zijn met enige toepasselijke wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Verkoper vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • 14.1. Op deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten/geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 14.2. Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Consument en Verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Consument woonachtig is.